Evenimente

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
“HALLOWEENatBARRIQUE”
Perioada campaniei: 19.10.2020 – 29.10.2020

I. SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI
KORONA TRAINING&EDUCATION S.R.L., cu sediul in Strada Ioan Popasu, nr. 2, Brașov, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J8/1880/2015 și cod unic de înregistrare 35235719 (denumită în continuare ”Organizatorul”)

II. SECȚIUNEA 2. REGULAMENTUL CAMPANIEI

2.1 Campania se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament (”Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți participanții și pentru toate entitățile implicate în derularea Campaniei și în conformitate cu prevederile legii 506/2004 privind prelucrarea datelor și prevederilor Regulamentului European 679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
2.2 Regulamentul este întocmit și făcut public, în mod gratuit, oricărui participant, prin intermediul platformei online TheBottle.ro (https://www.thebottle.ro) sau printr-o solicitare adresată KORONA TRAINING&EDUCATION S.R.L., Str. Ioan Popasu, nr. 2.
2.3 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau complete Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta/întrerupe/prelungi Campania, cu condiția înștiințării prealabile a Participanților cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale care vor fi comunicate către public prin actualizarea Regulamentului și publicarea Regulamentului, în formă actualizată, pe platforma www.thebottle.ro cu cel puțin 24 de ore, înainte ca aceste să intre în vigoare.

III. SECȚIUNEA 3. ARIA DE DESFĂȘURARE ȘI DURATA CAMPANIEI
3.1 Campania este organizată pe teritoriul României, excelusiv prin intermediul paginii de Instagram Barrique Magazin - https://www.instagram.com/barr... - în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
3.2 Campania se desfășoară în perioada 19.10.2020 (ora 12:00, ora României) – 29.10.2020 (ora 23:59, ora României), denumită în continuare ”Perioada campaniei”.

IV. SECȚIUNEA 4. DREPTUL DE ÎNSCRIERE
4.1 În Campanie se pot înscrie persoanele fizice, cetățeni români și străini, rezidenți sau cu domiciliul sau reședința, chiar și temporară, în România, care au împlinit vârsta de 18 ani la data înscrierii în Campanie, cu capacitate deplină de exercițiu și care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament (denumiți în continuare ”Participanți”)
4.2 Înscrierea în Campanie presupune acceptarea implicită, integral, expresă și neechivocă a prevederilor prezentului Regulament.
4.3 Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile pentru a preveni înscrierea în Campanie, precum și dreptul de a elimina din Campanie orice persoană care nu se regăsesc în categoriile menționate în art. 4.1.

V. SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI
5.1 Condițiile privind înscrierea în Campanie
Pentru înscrierea validă în Campanie este necesară îndeplinirea cumulative a următoarelor condiții:
a. Participantul trebuie să aibă drept de înscriere potrivit prevederilor Secțiunii 5 de mai sus;
b. Înscrierea trebuie să-și creeze cont sau să se logheze pe www.instagram.com (în cazul în care are deja cont de utilizator)
c. Participantul trebuie să posteze pe profilul personal de Instagram, în Perioada Campaniei, un material foto în care să se poată identifica un costum de Halloween pe care să-l poarte și să folosească, în descrierea materialului foto postat, hashtagul campaniei: #HalloweenAtBarrique
d. Participantul trebuie să eticheteze în cadrul postării sale pagina de Instagram Barrique Magazin (https://www.instagram.com/barrique.magazin/)
e. Participantul va folosi pentru înscriere un cont de Instagram public și personal
f. Participantul trebuie să strângă cât mai multe like-uri la fotografia postată de acesta.
g. Participantul trebuie să citească Regulamentul Oficial al Campaniei.

5.2 Va fi descalificată automat orice înscriere care conține materiale foto sau de orice altă natură: 
• Are un conținut defăimător, indecent, explicit sexual, obscene, ofensator, sensibil din punct de vedere politic și/sau cultural, sau care promovează violența, misoginismul sau fac referire la activități ilegale, sau care promovează discriminarea pe bază de rasă, religie, sex, origine națională, dizabilități fizice sau de vârstă, sau care încalcă drepturile unei terțe persoane;
• Conține înscrisuri sau diferite însemne ori au applicate sigle, mărci sau alte însemne care ar putea încălca drepturi de proprietate intelectuală ale unor terți sau sunt luate din diverse surse (prezintă sigla unor site-uri sau reprezintă imagini oferite pe piață de diverși producători sau comercianți, cu titlu de prezentare etc.). Organizatorul se va adresa direct Participantului în cazul unor eventuale astfel de reclamații din partea terților, față de asemenea reclamații din partea terților Organizatorului nu va fi răspunzător, răspunderea revenind exclusiv Participantului care a înscris în Campanie respectiva imagine/respectivele imagini.

5.3 După încheierea Perioadei Campaniei, adică ulterior datei de 29.10.2020 (ora 23:59, ora României), Organizatorul nu mai este responsabil cu privire la eventualele încercări de înscriere în Campanie.
5.4 Organizatorul își rezervă dreptul de a întreprinde verificări pentru a preveni eventualele tentative de fraudă.

VI. SECȚIUNEA 6. PREMIUL CAMPANIEI
6.1 În cadrul Campaniei, premiul constă într-o seară de Halloween (31.10.2020, începând cu ora 19:00) petrecută la magazinul Barrique de pe str. Baritiu, nr. 7 la Barrique Wine Shop. În acea seară, Organizatorul va oferi o sticlă de vin și un platou de mezeluri pentru câștigător și o cunoștință de-a Participantului.
6.2 Câștigătorul premiului oferit în cadrul Campaniei nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiului în bani sau înlocuirea acestora cu alte bunuri și nici nu pot solicita schimbarea caracteristicilor/parametrilor premiilor câștigate.

VII. SECȚIUNEA 7. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR ȘI ACORDARE PREMIULUI
7.1 Premiul se va acorda Participantului cu cele mai multe like-uri la fotografia postată cu hashtag-ul #HalloweenAtBarrique.
7.2 Câștigătorul va fi anunțat pe data de 30.10.2020 prin intermediul unui mesaj privat trimis de către administratorii paginii de Instagram Barrique Magazin. 
7.3 În cazul în care până pe 31.10.2020 (ora 23:59, ora României) câștigătorul nu răspunde la mesajul privat, sau dacă premiul este refuzat, premiul va rămâne în posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale.

VIII. SECȚIUNEA 8. ÎNCETAREA/ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI. FORȚA MAJORĂ
8.1 Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.
- Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
8.2 Campania mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendată oricând în baza liberei decizii a Organizatorului cu condiția ca acesta să comunica în prealabil o astfel de situație și cu respectarea prevederilor Regulamentului. 

IX. SECȚIUNEA 9. CONTESTAȚII ȘI LITIGII
9.1 Participanții pot depune contestații în legătură cu desfășurarea Campaniei promoționale prin email la adresa: barriqueconceptstore@horeca-brasov.ro în termen de máximum 10 zile lucrătoare de la data publicării câștigătorilor validați. După această dată, nicio contestație un va mai fi luată în considerarea de către Organizatorul. Contestațiile vor fi soluționate în termen de 15 zile de la data depunerii acestora și un răspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de e-mail indicată sau la adresa poștală comunicată de către acesta.